Pronájem párty stanů Brno

Využijte naše párty stany pro vaše akce v Brně a okolí. Díky tomu, že Brno je naše základna nabízíme zde opravdu bekonkurenční ceny za pronájem stanu.

Pronájem párty stanů Praha 

Naše party stany pravidelně instalujeme i v hlavním městě Praze a okolí. Nabízíme skvělé ceny a jsme levnější než lokální konkurence. Proto Praha je naše nejčastější destinace.

Pronájem párty stanu Ostrava

Jste z Ostravy a okolí ? Neváhejte nás kontaktovat pro vytvoření naší nabídky. Nabízíme velmi levnou dopravu proto i v Ostravě nemáme co se týče ceny a kvality konkurenci.

  Velkostany- prodej, pronájem

A stejně tak, jako vy, ani my nezůstáváme na místě. Neustále se snažíme zkvalitňovat pro vás své služby a sledujeme trendy v oboru. Jak jinak bychom pro vás mohli mít připravenou tak dokonalou nabídku? Rozšiřte i vy řady našich spokojených zákazníků, protože to je cesta, díky které bude každá vaše akce dokonalá do posledního detailu

Dejte šanci naší firmě, která nejde s davem, dejte přednost společnosti, která si vás skutečně váží a bude si vás hýčkat. Pronájem party stanů v Brně, Praze, Ostravě jinde levněji neseženete! Lokální konkurence proti nám zkrátka šanci nemá a mít svou oslavu zajištěnou i proti případným rozmarům počasí, to je přeci něco, do čeho se vyplatí investovat. Na rozdíl od našich báječných párty stanů si totiž počasí dopředu objednat nemůžete. Ale můžete být připraveni, a o to jde!

 • Jsme nejlevnější firmou na trhu, s cenou s námi nemůže konkurovat prakticky nikdo
 • Navíc, nabízíme i zajímavé slevy, které naše ceny ještě více stlačí dolů
 • Jsme profesionální, nabízíme osobní přístup ke každému zákazníkovi

Jistě, takové a jim podobné slogany jistě vídáte a čítáte velmi často, jiná otázka je už ale ta, pokud se pídíme po jejich pravdivosti. Naštěstí ale ještě existují poctiví obchodníci, kteří se nebojí nabídnout skutečnou kvalitu za přijatelnou cenu. A co přijatelnou, dokonce za velmi nízkou! A přesně takovými jsme i my! Podívejte se, co pro vás máme připraveno v našich skladech.

Nezávazná poptávka 

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme ještě dnes!

Vaše data jsou v bezpečí. Přečtěte si zásady pro ochranu osobních dat. Ochrana osobních údajů 

OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY

Nabízíme  služby pronájmu za těchto obchodních a technických podmínek:

METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY pro provoz velkostanů

Velkostany lze provozovat v těchto meteorologických podmínkách

Párty stany se sedlovou střechou :

Síla větru max. do 72 km/hod., okolní teplota se musí pohybovat v rozmezí -30 až +70 °C, výška vodního sloupce deště může být max. 50 mm a střecha stanu musí být bez pokrytí sněhem.

Stany pagoda:

Síla větru max. do 36 km/hod., okolní teplota se musí pohybovat v rozmezí -30 až +50 °C, výška vodního sloupce deště může být max. 50 mm a střecha stanu musí být bez pokrytí sněhem.

Za škody způsobené na předmětu díla při výše uvedených meteorologických podmínkách je vždy odpovědný objednatel dle ustanovení uvedených v této smlouvě.

Při překročení nebo nedodržení kterýchkoliv z výše uvedených podmínek není možné předmět díla užívat a objednatel se zavazuje zabránit jakémukoliv užívání předmětu díla po dobu trvání těchto nepříznivých meteorologických podmínek. V případě silného větru, který se blíží nebo překračuje uvedený limit, je objednatel povinen velkokapacitní stany a stany typu pagoda kompletně uzavřít  zamezení vniku větru dovnitř stanu a u nůžkových stanů odinstalovat boční plachty stanu, aby mohl vítr projít skrz konstrukci stanu. Při překročení výše uvedených meteorologických podmínek, vyjma sněhové zátěže, nenese objednatel zodpovědnost za škody způsobené na předmětu díla, ale pouze za škody způsobené na majetku nacházejícím se uvnitř předmětu díla případně v jeho bezprostřední blízkosti. Při nedodržení uvedených podmínek použití a při překročení výše uvedených meteorologických podmínek zhotovitel neodpovídá za škody, které by předmět díla způsobil na majetku a zdraví osob.

POSTUP PŘI OBJEDNÁNÍ SLUŽEB/PRONÁJMU INVENTÁŘE:

Na základě zájmu klienta o služby či pronájem inventáře, mu společnost stany-partystany.cz vytvoří předběžnou nezávaznou cenovou nabídku na vybrané položky. Po výběru služeb klient vytvoří závaznou objednávku.

Pokud klient zašle závaznou objednávku, souhlasíte tak automaticky s obchodními a technickými podmínkami společnosti stany-partystany.cz.  Každá objednávka zaslaná textem v e-mailu nebo jaké samostatný dokument je brána jako závazná a platí pro ni všechny zde uvedené podmínky včetně STORNO podmínek.

Standardně, pokud není domluveno jinak, je před uskutečněním dodávky služeb požadována záloha za služby, jejíž výše bude s klientem předem odsouhlasena. Pokud klient neuhradí jakoukoliv z plateb v termínu, není společnost stany-partystany.cz povinná objednané služby zajistit.

MONTÁŽ/DEMONTÁŽ VYBAVENÍ PŘI OBJEDNÁVCE S DOPRAVOU A INSTALACÍ:

Montáž a demontáž inventáře proběhne na základě dohody mezi klientem a společností stany-pártystany.cz jako dodavatelem. Změna termínu montáže a demontáže je možná pouze na základě písemné nebo emailové dohody obou stran.

Každý stan je nutné řádně ukotvit. Klient je povinen toto ukotvení umožnit. Pokud tak neučiní, přebírá plnou odpovědnost za poškození dodaného vybavení a také za škody, které můžou vzniknout za majetku či zdraví jiných osob.

Klient se zavazuje, že jak během předání, tak během začátku demontáže inventáře bude na místě vykonání předmětu díla z jeho strany odpovědná osoba, která zajistí sepsání předávacích protokolů a bude jednat za objednatele v případě řešení případných změn souvisejících s realizací a určení místa stavby.

Dodavatel bude dílo vykonávat na pozemku, který obstaral klient. Vlastnické právo na předmět díla má zhotovitel a nepřechází na objednatele.

Klient je povinen:

 • poskytnout dodavateli řádnou spolupráci, aby ten mohl splnit svoje závazky řádně a včas.
 • zabezpečit dodavateli a případně jeho dodavatelům řádný přístup na místo, kde má být vykonána montáž, demontáž objednaného inventáře.
 • zabezpečit veškerá povolení nutná pro vjezd dopravních prostředků a jiných technických zařízení potřebných při realizaci zakázky, na místo kde se bude realizace vykonávat, a také veškerá povolení nutná pro umístění dodaného vybavení na místo.
 • poskytnout dodavateli veškeré podklady a informace nutné pro úspěšné vykonání díla.

Klient je povinen dodaný inventář používat v souladu s jeho určením k použití. Za poškození předmětu díla způsobeného jeho neodborným užíváním odpovídá klient ve smyslu všeobecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Klient i ostatním nepovolaným osobám je zejména zapovězeno jakýmkoliv způsobem zasahovat do konstrukce stanů nebo provádět jiné neschválené úpravy oproti stavu, ve kterém byl předmět díla předán.

Jakýkoliv polep opláštění nebo konstrukce stanů ze strany klienta je zakázán. V případě porušení této podmínky budou klientovi účtovány všechny náklady spojené s nápravou stavu či plná náhrada, pokud nepůjde poškození opravit/odstranit.

Klient je povinen si počínat tak, aby na předmětu díla nevznikla žádná škoda, a po celou dobu jeho užívání odpovídá za případné škody na předmětu díla způsobené klientem, jinými dodavateli nebo třetími osobami (účastníci akce, vandalové, zloději atd.) v plném rozsahu.

Klient nezodpovídá za závady způsobené na předmětu díla z důsledku vady materiálu.

V případě poškození předmětu díla je klient povinen uhradit dodavateli veškeré náklady spojené s opravou poškozených věcí.

V případě ztráty, zničení nebo poškození dodaného/zapůjčeného inventáře takovým způsobem, že náklady na opravu by byly vyšší než 80% momentální nákupní ceny vybavení, je klient povinen uhradit dodavateli peněžní částku rovnající se momentální nákupní ceně nového vybavení, které bylo ztraceno, zničeno nebo v takové míře poškozeno.

Vzniklé poškození, zničení nebo ztrátu předmětu díla je klient povinen oznámit dodavateli ihned po tomto zjištění.

Všechny úhrady za ztracení, zničení nebo poškození dodaného/pronajatého vybavení je klient povinen uhradit dodavateli do 15 dnů od doručení soupisu škod ze strany dodavatele.

Po skončení dohodnuté doby užívání vybavení je klient povinen předat vybavení zpět zhotoviteli ve stavu v jaké mu byl odevzdán do užívání s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

Dodavatel nezodpovídá za nedodržení svých závazků a termínů plnění vzniklých z důvodů, které zapříčiní třetí osoby, jejichž činnost nemohl dodavatel ovlivnit, nebo pokud klient nezabezpečí svoje výše uvedené povinnosti, nebo z důsledků přírodních živlů, pohrom a nepřízně počasí. O dobu takovéto nemožnosti plnění povinností dodavatele se prodlouží doba stanovená pro montáž/demontáž vybavení.

Dodavatel se zavazuje v co nejkratším termínu opravit závady na dodaném vybavení, pokud uzná, že se jedná o závady závažného charakteru, které by mohly ohrozit další trvání díla.

STORNO PODMÍNKY:

 • V případě odstoupení od objednávky ze strany klienta ve lhůtě do 30 dnů před termínem plnění objednávky, je klient povinný uhradit společnosti stany-partystany.cz pokutu ve výši 30% z celkové ceny uvedené v objednávce.
 • V případě odstoupení od objednávky ze strany klienta ve lhůtě do 14 dnů před termínem plnění objednávky, je klient povinný uhradit společnosti stany-partystany.cz pokutu ve výši 50% z celkové ceny uvedené v objednávce.
 • Pokud se klient rozhodne z jakéhokoliv důvodu odstoupit od objednávky, je povinen neprodleně písemně informovat společnost stany-partystany.cz o této skutečnosti  e-mailovou adresu.  Záloha na částku 5.000.-Kč, kterou vybíráme jako potvrzení závazné objednávky je nevratná. Záloha je odeslána jako závazné stanovisko a potvrzení objednavatele. Dodavatel rezervuje daný termín, rozměr stanu a již ho dále nenabízí k pronájmu dalším klientům ať už se jedná o dlouhodobý pronájem nebo krátkodobý. 
 • Dodavatel v případě dostupnosti se muže dohodnout s objednavatelem na změnu termínu nebo kompenzační slevu na jinou akci v plné výši zálohy.
 • Všechny výše uvedené pokuty za odstoupení od objednávky ze strany klienta jsou splatné v den doručení písemného oznámení o odstoupení.